Àrees d’activitat


Mercantil i Societari

 • Constitució de tot tipus de societats mercantils
 • Reestructuracions societàries
 • Fusió i adquisició d’empreses fallides
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Seguiment jurídic de la societat
 • Anàlisis, redacció i negociació de tot tipus de contractes
 • Compravendes d’immobles i contractes d’arrendament

Fiscal

 • Assessorament, presentació i liquidació d’impostos
 • IVA
 • Renda
 • Patrimoni
 • Successions i donacions
 • Tributs locals
 • Anàlisi fiscal
 • Recursos i reclamacions

Immobiliari

 • Compravenda d’immobles
 • Contractes d’arrendament
 • Traspàs de negocis
 • Desnonaments i reclamació de rendes impagades
 • Assessorament en tot tipus de contractes immobiliaris

Civil

 • Procediments matrimonials: separació, anul·lament, divorci, etc.
 • Procediments sobre filiació (paternitat, adopció, guarda u custòdia)
 • Reclamació del pagament de pensions
 • Procediments testamentaris (redacció de testaments, herències)
 • Redacció de contractes (arrendaments, societat civil, etc.)
 • Transaccions immobiliàries; compravendes, permutes, drets de superfície, hipoteques i altres drets reals sobre propietats immobiliàries

Administratiu

 • Instàncies davant l´Administració local, autonòmica i estatal
 • Responsabilitat patrimonial de l´Administració
 • Recursos i sancions
 • Expropiació forçosa
 • Tramitació de tot tipus de llicències

Laboral

 • Assessorament permanent a l’empresa en matèria de Dret del Treball i de Seguretat Social
 • Contractes laborals
 • Afiliacions, altes i baixes en la Seguretat Social
 • Gestió de nòmines
 • Acomiadament i liquidació
 • Actuació davant de la Inspecció de Treball
 • Valoració i prevenció de riscos laborals
 • Judicis relacionats amb seguretat social, inspeccions, etc.

Penal

 • Assistència al detingut i direcció lletrada en tota classe de procediments penals
 • Violència domèstica
 • Furts i robatoris
 • Delictes contra la seguretat del trànsit
 • Delictes de defraudació (estafa y apropiació indeguda)
 • Delictes contra els drets dels treballadors
 • Delictes de falsificació documental
 • Delictes d’aixecament de béns

Estrangeria

 • Obtenció de la Nacionalitat Espanyola
 • Tramitació de permisos de treball per compte aliè i per compte propi
 • Tramitació de permisos de residència
 • Obtenció del Número d’Identificació de l’Estranger (N.I.E.)
 • Tramitació d’estada per estudis i/o investigació
 • Reagrupacions familiars
 • Tramitació d’autoritzacions de retorn
 • Preparació de la documentació necessària per la celebració dels matrimonis mixtos
 • Legalització i homologació de documents
 • Presentació de recursos

Inversió estrangera

 • Inversions en actius immobiliaris
 • Contractació Internacional
 • Licitacions, Concessions i Associacions Público-Privades
 • Dret del Comerç Internacional de Béns i Serveis
 • Dret financer Internacional
 • Regulació de les Inversions
 • Comerç Exterior
 • Fusions i Adquisicions

Fill out this form for your free consulation

"Aynes & Abril Advocats Associats” has offices in Barcelona and Girona, where a team of professionals will be ready to answer any of your questions.

C/Tuset, 20-24, 6-1 Barcelona
08006

T. (+34) 93-415-38-46
F. (+34) 93-415-30-49
E-mail: info@aab-aa.com

View in Google Maps


C/Cavall Bernat 27, 1-1 Platja d'Aro
Girona, 17250

T. (+34) 97-282-52-31
F. (+34) 97-282-55-22
E-mail: info@aab-aa.com

View in Google Maps