a
Aynes & Abril Abogados Asociados © 2006-2020.
All rights reserved. By WCS Studio

Facebook

Instagram

YouTube

WhatsApp

Menu
 

AREES D’ACTIVITAT

AAB-AA LAW > AREES D’ACTIVITAT
a

Tipus de Activitats i serveis del nostre equip

Nosaltres, advocats i economistes, ens especialitzem en àrees de manera integral
assessorament tant de persones físiques com de persones jurídiques corporatives.

Mercantil i societari

 • Constitució, reestructuració i liquidació d’empreses
 • Fusions i adquisicions d’empreses
 • Fallides
 • Comptabilitat financera
 • Acompanyament en l’operació de traspàs de negoci
 • Anàlisi, redacció i negociació de tot tipus de negoci
 • Representació i defensa jurídica davant els jutjats, tribunals arbitrals i òrgans públics

Fiscal

 • Assessorament i càlcul sobre tot tipus de models tributaris
 • Declaració de la rendav
 • IVA
 • Impost sobre patrimoni
 • Impostos municipals
 • Donacions i successions
 • Al legacions i recursos

Immobiliari

 • Acompanyament jurídic de les transaccions immobiliàries
 • Revisió de contractes de compravenda d’immobles així com dels seus documents complementaris
 • Preparació de contractes d’arrendament
 • Desnonaments i reclamació de rendes impagades

Civil

 • Responsabilitat civil en general, responsabilitat civil professional, responsabilitat per danys, conflictes en contractes civils, reclamacions de quantitat, etc.
 • Preparació de contractes matrimonials
 • Separació i divorci
 • Dissolució i liquidació d’el règim econòmic matrimonial
 • Procediments sobre filiació (paternitat, adopció, guarda i custòdia)
 • Reclamació de l’pagament de les pensions
 • Testament i herencia

Administratiu

 • Instàncies davant l’Administració local, autonòmica i estatal
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració
 • Recursos i sancions
 • Expropiació forçosa
 • Tramitació de tot tipus de llicències

Laboral

 • Assessorament en matèria de Dret de Treball i Seguretat Social </li
 • Preparació de contractes laborals </li
 • Subsidi per atur </li
 • Conciliacions laborals: negociació en la defensa en els conflictes laborals i acords en la reclamació de salaris i parts proporcionals </li
 • Assessorament en la defensa dels interessos de clients davant els requeriments i les inspeccions fiscals </li
 • Tràmits judicials

Penal

 • Assistència jurídica a l’detingut i direcció lletrada en tota classe de procediments penals
 • Violència domèstica
 • Furts i robatoris
 • Delictes de defraudació (estafa i apropiació indeguda)
 • Delictes contra els drets dels treballadors
 • Delictes de falsificació documental
 • Delictes d’aixecament de béns

Immigració

 • Nacionalitat espanyola
 • Tramitació de permís de residència a Espanya (amb i sense dret a treballar)
 • Tramitació de permís de residència per a inversors
 • Reagrupament familiar
 • Tramitació de permisos d’estada per estudis
 • Obtenció de l’Número d’Identificació d’l’Estranger (NIE)
 • Legalització i homologació de documents
 • Tramitació d’autoritzacions de retorn

Inversions internacionals

 • Inversions en actius immobiliaris
 • Contractació Internacional
 • Licitacions, Concessions i Associacions Públic Privades
 • Dret de l’Comerç Internacional de Béns i Serveis
 • Dret Financer Internacional
 • Regulació de les Inversions
 • Comerç Exterior
 • Fusions i adquisicions

Andorra

 • Tramitació de permís de residència a Andorra
 • Constitució d’empreses a Andorra
 • Obertura del compte bancari
 • Assessorament legal i fiscal, seguiment tributari
 • Matriculació del vehicle
 • Compravenda i arrendament d’immobles

Demand for services in 2019

Commercial and corporate law 0
Civil law 0
Administrative law 0
Labor law 0
Criminal law 0
Immigration law 0
What services do you need?
a

Additionally we suggest to use

Demanded and very popular services …

a

Representative in court

any service
a

Family lawyer

always in touch
a

Business negotiations

benefits and optimization
a

Prompt assistance

we are there when needed

If you need legal assistance immediately, call and write