a
Aynes & Abril Abogados Asociados © 2006-2020.
All rights reserved. By WCS Studio

Facebook

Instagram

YouTube

WhatsApp

Menu
 

FAQ

Especificitats del dret privat internacional.
AAB-AA LAW > FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS

 • Puc obtenir una autorització de residència d'inversor si estic a Espanya?

  Podeu obtenir la seva autorització d’inversor de dues formes:

  1. Si es troba fora d’Espanya pot sollicitar al consolat del seu país de residència visat d’inversor, que li permetrà residir a Espanya fins a un any. Durant aquest període podrà sollicitar l’autorització de residència d’inversor.

  2. Si ja es troba a Espanya de forma regular (en una estada de curta durada o com a titular d’una autorització d’estada per estudis o de residència) pot sollicitar directament l’autorització de residència davant la Unitat de Grans Empreses, sense necessitat de tramitar prèviament el visat d’inversor.

 • Si se sollicita autorització de residència per a familiars, ¿cal invertir les quantitats que exigeix la Llei 14/2013 (500.000 € en immobles, 1 milió en accions, participacions o dipòsits) per cada un dels familiars?

  No es requereix una inversió addicional per cada membre de la família.

  Aquesta autorització depèn de la de l’inversor i per obtenir-la ha d’acreditar que compleix els requisits generals, entre ells, que l’inversor disposa de recursos econòmics per a la seva família, així com l’assegurança metge corresponent.
  A tall que per exemple, si un matrimoni adquireix un immoble de 1.000.000 €, tots dos cònjuges podran obtenir un visat d’inversor. Si l’immoble té un valor de 500.000 €, el comprador podrà obtenir el visat d’inversor i el seu cònjuge com a familiar com familiar.

 • Pot realitzar-se la inversió a través de persona jurídica?

  Si, sempre que aquest domiciliada en un territori que no tingui la condició de paradís fiscal d’acord amb la normativa espanyola, si el sollicitant ha de tenir la majoria dels seus drets de vot i tenir la facultat de nomenar i destituir la majoria dels membres del seu òrgan d’administració.
 • Quina documentació concreta he de presentar per obtenir l'autorització de residència a Espanya?

  S’han d’acreditar els requisits generals i els específics establerts per a cada tipus d’autorització. Pot consultar el llistat de la documentació a presentar en aquest enllaç segons el tipus de l’autorització:

  Seguiu l’enllaç

 • ¿Els titulars d'un visat d'inversió poden entrar a qualsevol Estat de la Unió Europea? Poden fer-ho més d'una vegada?

  Els estrangers titulars d’un visat de llarga durada o d’un permís de residència expedit per un dels estats membres podran, a l’empara de l’esmentat permís i d’un document de viatge vàlid, circular lliurement durant tres mesos com a màxim, en qualsevol període de sis mesos, pel territori dels altres estats membres.
 • Qui és el sollicitant de cada autorització i qui pot presentar la sollicitud?

  El sollicitant, segons el tipus d’autorització, pot ser:

  Autoritzacions inicials

   • En el cas d’inversors i emprenedors, el mateix estranger
   • En autoritzacions per a professionals altament qualificats, investigadors o trasllat intraempesarial, l’empresa o entitat que requereix els serveis de l’estranger

  En autoritzacions de familiars:

   • Si la sol·licitud es presenta conjuntament amb la de titular, serà el titular (en el cas d’inversors i emprenedors) o l’empresa o entitat (en el cas de professionals altament classificats, investigadors o trasllat intraempresarial).
   • Si la sol·licitud es presenta en un altre moment podrà ser un dels anteriors o bé el propi familiar.
   • Les renovacions es presenten pel mateix estranger titular de l’autorització (els familiars demanen la renovació de la seva pròpia autorització)

  Les sol·licitant les pot presentar el propi sol·licitant o mitjançant un representant.

 • Com es tramita la targeta d'identitat d'estranger (TIE)?

  Els estrangers als quals s’hagi expedit un visat de residència a l’empara d’aquesta norma poden romandre a Espanya per un període d’un any autoritzant la residència del seu titular a Espanya sense necessitat de tramitar la targeta d’identitat d’estranger.

  No obstant això, els que obtinguin una autorització de residència a l’empara de la Llei 14/2013 han de sollicitar personalment la targeta d’identitat d’estranger. En la resolució de concessió de l’autorització s’indica el procediment, documentació i on pot sollicitar-se.

 • He de presentar còpies i originals?

  Quan de present la sollicitud personalment, ha de portar original i còpia. Si el present en un registre públic, ha de portar original i còpia i remetre únicament còpia compulsada.
 • On puc trobar models de sol•licituds?

  Trobareu els models de sol•licitud d’autorització de residència en aquest enllaç:

  Seguiu l’enllaç

 • Poden els familiars treballar amb la seva autorització de residència?

  Sí. L’disposició addicional quarta de la Llei 14/2013 estableix que les autoritats de residència autoritzen a residir i treballar (tant per compte aliè com per compte propi)
 • Què s'entén per segur públic o privat?

  Durant la seva residència a Espanya l’estranger ha de tenir la cobertura, bé de la sanitat pública o bé de la una assegurança privada.

  No s’exigeix acreditar segur quan hi ha la perspectiva que l’estranger (així com els seus familiars) va ser assegurat de el Sistema Nacional de Salut, per donar-se d’alta al Seguretat Social com a conseqüència de l’contracte laboral o una relació professional.

  En el cas dels emprenedors, si no es va a posar en marxa l’activitat amb caràcter immediat, s’accepten assegurances amb una vigència limitada (per exemple assegurances de viatge, que solen tenir una vigència de tres mesos.

  En la resta de casos s’ha de comptar amb una assegurança pública privada de malaltia concretat amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya, per a una cobertura equivalent a la del Sistema Nacional de Salut i per la durada de la seva autorització o al menys d’un any prorrogable (no són vàlids assegurances de viatge).

 • Com puc acreditar disposar de mitjans econòmics?

  La llei no estableix un import econòmic ni una documentació concreta. Per tant podrà acreditar que disposa de mitjans econòmics per qualsevol mitjà de prova admès en Dret. Per exemple, amb l’oferta de contracte de treball, nòmines, el saldo mitjà anual actualitzat de comptes bancaris, dipòsits, etc.
 • És necessari presentar els documents estrangers traduïts i legalitzats?

  Tots els documents han d’estar traduïts a l’castellà. En el cas de documents públics estrangers hauran, a més de portar la postilla de el Conveni de la Haia.
 • Quins requisits cal complir per renovar l'autorització?

  L’autorització inicial i les renovacions es concediran per dos anys o per la durada de la relació laboral o professional si no es tracta d’un contracte indefinit i la seva durada és inferior. En el cas d’inversors, la renovació serà per períodes de cinc anys.

  Per renovar l’autorització cal haver mantingut les condicions que van donar origen a l’autorització. És a dir:

  • En el cas d’inversors cal haver mantingut la inversió inicial
  • En el cas d’emprenedors s’ha d’haver mantingut el projecte en els termes en què es va estimar que era un projecte d’interès general
  • En el cas de professionals altament qualificats, investigadors i trasllat intraempresarial s’ha de mantenir la relació laboral o professional.
  • En el cas dels familiars, podran renovar la seva autorització si l’estranger que els dóna dret renova la seva i es manté, en el cas dels ascendents i fills majors de 18 anys, la dependència econòmica.